BIAŁE CERTYFIKATY

(świadectwa efektywności energetycznej) zostały wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Stanowią one narzędzie służące wspieraniu inwestycji podnoszących efektywność energetyczną gospodarki. Wiąże się to ze zwiększeniem jej konkurencyjności i redukcji zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla.

ZAKRES SYSTEMU ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, czyli białych certyfikatów obejmuje trzy obszary (kategorie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej):

Użytkowanie końcowe energii - zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ( przypada minimalnie 80 % całkowitej wartości wszystkich białych certyfikatów).

Urządzenia potrzeb własnych służących procesowi wytwarzania energii - zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych określanych jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Dystrybucja oraz przepływ energii lub nośników energii - zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Przy realizacji białych certyfikatów musi być spełnionych kilka zasad m.in.:

 1. Stosowane są uniwersalne jednostki energii, tzw. tony oleju ekwiwalentnego (toe) - 1toe =10 000 kcal
 2. Białe certyfikaty dotyczą średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej
 3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, które zostały zgłoszone do przetargu wymagają wykonania AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
 4. Do posiadania białych certyfikatów nabywamy prawo po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg ogłasza przynajmniej raz do roku Prezes URE. Udział w przetargu jest bezpłatny.
 5. Audyt efektywności energetycznej może być sporządzony dla przedsięwzięcia już zrealizowanego ( po 01.01.2011), będącego w trakcie realizacji lub planowanego. Należy pamiętać, że dopiero po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia białe certyfikaty nabierają praw majątkowych.

RAMY CZASOWE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW:

OBOWIĄZEK POZYSKANIA I UMORZENIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW LATA 2013, 2014, 2015.
Białe certyfikaty za rok 2013 umarzane będą do 31.03.2014r., za rok 2014 do 31.03.2015r., a za rok 2015 do 31.03.2016r. (z dniem 01.04.2016r. wygasają prawa majątkowe certyfikatów)
PRZETARGI NA BIAŁE CERTYFIKATY LATA 2012, 2013, 2014, 31.12.2015r

Prezes URE musi zorganizować co najmniej jeden przetarg rocznie.

OBOWIĄZYWANIE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - OD 11.08.2011 DO 31.12.2016

ZAKOŃCZENIE PSPEE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PRZETARGU NA BIAŁE CERTYFIKATY - OD 01.01.2011 DO TRZECI KWARTAŁ 2015r.

Więcej informacji na temat audytu efektywności energetycznej oraz systemu białych certyfikatów w Polsce prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 604 43 43 60.

Więcej informacji na temat świadectw efektywności energetycznej zebranych zostało w podręczniku przygotowanym przez MINISTERSTWO GOSPODARKI pt: "PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE". Opracowaniem, którego zajęła się KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

Publikacja obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Genezę systemu białych certyfikatów - uwarunkowania europejskie i krajowe
 • System białych certyfikatów w Polsce
 • Podstawowe zasady systemu białych certyfikatów w Polsce
 • Podmioty zobowiązane do pozyskania i umarzania białych certyfikatów oraz obliczanie poziomu obowiązku
 • Warunki uzyskania białych certyfikatów
 • Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

W podręczniku znajdziemy również przykłady przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz zasady przystępowania do przetargu organizowanego przez Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl)

Podręcznik dostępny jest na stronie www.mg.gov.pl