• świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne)
  • audyty energetyczne i remontowe
  • audyty efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
  • badania termowizyjne (budynków, instalacji C.O. i C.W.U. , instalacji elektrycznych, maszyn)
  • wykonywanie badań i analiz
  • doradztwo energetyczne
  • projektowe charakterystyki energetyczne do projektów budowlanych

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Określa on wysokość ponoszonych rocznych kosztów na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Certyfikacja ma na celu uświadomienie i poinformowanie użytkownika, jakich kosztów może się spodziewać podczas eksploatacji oraz zachęcić do wprowadzania technologii i rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie energii. W dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

AUDYT ENERGETYCZNY

jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

AUDYT REMONTOWY

jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

TERMOWIZJA

jest bezdotykowym badaniem rozkładu temperatur, dzięki czemu można wykryć wady techniczne budynków, instalacji i urządzeń nie widoczne gołym okiem. Pozwala określić miejsca zawilgoceń przegród budowlanych oraz nieciągłości lub braki w izolacji.

BIAŁE CERTYFIKATY (ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ)

stanowią narzędzie służące wspieraniu inwestycji podnoszących efektywność energetyczną gospodarki. [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej Dz.U. 2011 Nr 94 poz. 551]

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.