BADANIA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ BUDYNKU WYKONAJ ZIMĄ. TYLKO WTEDY OSIĄGNIESZ NAJLEPSZY EFEKT.

Oferujemy profesjonalne badania TERMOWIZYJNE domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, mieszkań, hal produkcyjnych, budynków handlowych itp.

Badania termowizyjne za pomocą specjalistycznej kamery obejmuje m.in.:

 1. badania budynków pod względem strat ciepła (lokalizacja mostków termicznych)
 2. ocena stanu izolacji termicznej, wskazywanie miejsc niedocieplonych (wad ocieplenia)
 3. sprawdzenie budynku lub mieszkania przed zakupem pod względem wad wykonawczych, mających wpływ na koszt utrzymania obiektu
 4. sprawdzanie jakości osadzenia okien i drzwi
 5. lokalizacja pęknięć elementów konstrukcyjnych niewidocznych na zewnątrz przegrody budowlanej
 6. wskazanie miejsc zawilgocenia w przegrodach budowlanych
 7. badania wilgotności materiałów budowlanych
 8. badania szczelności przewodów kominowych
 9. bezinwazyjna lokalizacja awarii systemów ogrzewania podłogowego
 10. lokalizacja nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 11. lokalizacja miejsc przegrzania urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych
 12. badania rozdzielni, transformatorów, skrzynek bezpieczników, instalacji elektrycznych i inne
termowizja

MOŻLIWOŚCI BADANIA KAMERA TERMOWIZYJNA SĄ NIEOGRANICZONE.
ZATRZYMAJ CIEPŁO W SWOIM DOMU!

WIĘCEJ O TERMOWIZJI

Mówiąc językiem techniczno - naukowym to wizualizacja pola temperaturowego.

Przekładając jednak na bardziej przyjazne każdemu z nas określenia, termowizja to możliwość patrzenia na świat materialny poprzez rejestrowaną temperaturę i nadanie poszczególnym jej zakresom odpowiedniego koloru światła. Czyli obserwując materię poprzez specjalne urządzenie widzimy obiekty gorące w kolorach czerwieni, a im temperatura niższa, tym kolor przesuwa się w stronę odcieni niebieskich. Jak to możliwe? Otóż obiekty, które oglądamy w świetle widzialnym, widzimy dzięki odbiciu światła słonecznego lub promieniowania innych źródeł światła, natomiast obiekty, które widzimy dzięki termowizji świecą same. Dzieje się tak, ponieważ każde ciało wypromieniowuje energię w postaci promieniowania temperaturowego.

Termowizja jako sposób badania tzw. pól temperaturowych łączy w sobie dwie podstawowe zalety: bezkontaktowy pomiar oraz możliwość obserwacji jej wartości we wszystkich punktach badanego wycinka powierzchni. Pierwsza zaleta to przede wszystkim możliwość zbadania danego obiektu (np. budynku) bez podłączania jakichkolwiek czujników, fizycznego wchodzenia w miejsca o bardzo trudnym dostępie. Druga zaleta to szybka analiza całego widzianego na monitorze komputera obrazu z kamery termowizyjnej.

Temperatura jest takim parametrem, określającym ilość ciepła,które najczęściej ulega rozproszeniu, czyli zwyczajnie ucieka do atmosfery. Dlatego rozpoznanie pola temperatury jest pierwszym i podstawowym krokiem do rozpoznania stanu technicznego obiektu.

Wykrywanie anomalii termicznych

Technika tzw. zdalnej termodetekcji w elektroenergetyce pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w instalacji i nie wymaga wyłączeń energii. Z definicji bowiem wadą złącza jest jego zwiększona rezystancja, która tylko podczas przepływu prądu prowadzi do podwyższenia temperatury złącza.

W praktyce bywa często tak, że obciążenie obwodów czy linii są mniejsze od wymaganych przy diagnozie termograficznej. Pomiary powinno się dokonać nawet w takich warunkach, gdyż zaniechanie pomiarów nie zmieni wiedzy o instalacji, natomiast wykrycie wady dowodzić będzie rangi zagrożenia w przypadku, gdy obciążenie będzie zwiększone.

Badania termowizyjne z zewnątrz

W budownictwie mieszkaniowym badaniom termograficznym podlegają wszystkie elementy ścian osłonowych budynków, od piwnic aż do dachu.

Badania termowizyjne przeprowadzone z zewnątrz jak i od wewnętrznej strony budynku pozwalają wykryć mostki i anomalie termiczne ścian, ocenić jakość izolacji, szczelność stolarki okiennej i drzwiowej, wskazać miejsca przedmuchów powietrza z zewnątrz, ocenić wielkość strat ciepła przez dachy, wskazać miejsca zawilgocone itp.

Termowizja umożliwia badanie budynków wykonanych we wszystkich technologiach. Są jednak pewne ograniczenia: pomiary muszą być wykonywane wyłącznie w okresie grzewczym. Przystępując do termomodernizacji trzeba je wcześniej zaplanować. Zarówno projektanci, jak i wykonawcy częściej powinni zapoznawać się z wynikami prac ekip termograficznych - nic tak nie przemawia do wyobraźni jak termogram, na którym jak na dłoni widoczne są błędy projektowe i wykonawcze.

Badania okien

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 ze względu na konieczność wystarczającego doświetlenia. Powszechnie wiadomo, że termoizolacyjność okien jest kilkakrotnie gorsza od ścian, co powoduje, iż nawet minimalna ich powierzchnia jest przyczyną strat ciepła porównywalnych ze stratami przez ściany. Stąd starania o maksymalne polepszenie własności termicznych okien. Ucieczka ciepła następuje poprzez pakiet szybowy, ramy skrzydeł i ościeżnic, mostki liniowe połączeń różnych elementów okna, infiltrację powietrza przez uszczelki skrzydeł, infiltrację i przewodzenie osadzenia okna w murze. Wszystkie te składowe mogą być wykryte i ocenione podczas badań termowizyjnych.

Ostatnio coraz częściej badania termowizyjne obiektów budowlanych są prowadzone także wewnątrz pomieszczeń. Mimo iż warstwa izolacji termicznej znajduje się z reguły na zewnątrz budynku, po zewnętrznej stronie zamykających go przegród budowlanych, użytkownika całego obiektu lub wybranego lokalu bardziej niż stan termoizolacji interesuje komfort cieplny w pomieszczeniu budynku. Na poczucie komfortu cieplnego wpływają trzy główne czynniki:

 1. zrównoważone promieniowanie cieplne ze wszystkich stron, odpowiadające temperaturze w pomieszczeniu. Oznacza to, że żadna ze ścian w tym powierzchnia okien - nie może być wyraźnie zimniejsza od powietrza wypełniającego wnętrze
 2. temperatura powierzchni podłogi nie może być niższa o więcej niż 3-4 stopnie K od temperatury powietrza na wysokości 1,1 m
 3. prędkość powietrza w pomieszczeniach nie może być większa niż 0,1 - 0,2 m/s, gdyż powoduje to uczucie przeciągu, ruch powietrza może być spowodowany nadmierną wentylacją, w tym nieszczelnością okien i drzwi, a także odwróceniem ciągu w kanałach wentylacyjnych - kanały wyciągowe stają się nawiewnymi.

Wszystkie wymienione czynniki mogą być wykryte i zanalizowane podczas badań termograficznych wykonywanych wewnątrz pomieszczeń. Kontrola termograficzna - prowadzona przez rozeznanie pola temperatury na powierzchniach wewnętrznych w budynkach za pomocą kamer termograficznych - pozwala podjąć decyzje prowadzące do poprawy termoizolacyjności przegród, a przez to do zmniejszania kosztów ogrzewania zimą i poprawy komfortu cieplnego latem.